Lösningar för läroavtalsarrangörer och läroanstalter

Campus Pro är ett modernt informationssystem och en programhelhet som tar i beaktande utbildningens mångformighet. Det tar speciellt hänsyn till centrerad inlärning, orientering för arbetslivet och nätverkande som följer från genomskinlighet mellan aktörerna inom nätverket. Utbildningens innehåll kan föras till ett gemensamt informationsförråd där information kan vid behov publiceras eller överföras till nätverkets andra aktörers befogande.

Läs mera

Individualisering och individuella studiestigar

Med hjälp av kartläggningar och intervjuer i början av studierna får man reda på den studerandes nuvarande kunskaper samt tidigare studier, med basis av dessa uppgifter kan man individualisera den studerandens utbildningsträd enligt behov. Med programmet kan man skapa utbildningsträd som baserar sig på utbildningsstyrelsens officiella examensstrukturer, som sedan kan individualiseras enligt den studerandens behov.

Övervakning av arbetsbaserad inlärning

Det är enkelt att hålla kontakt med studerande till exempel under praktikperioden. I systemet är det möjligt att lägga till en tidsplan för inlärningen i arbetet och studerande har möjlighet att skriva praktikdagbok, vilket hjälper utbildaren att följa med framstegen i studierna

Meddelandecenter

Med meddelandecentern kan kommunikationen mellan studerande, utbildare och arbetsgivare höjas till en helt ny nivå! Meddelandecentern möjliggör för utbildare att ge dubbelriktad respons för både enskilda studerande och grupper, vilket är nyckeln till effektivt motiverande och handledande av den studerande. Systemet ger också i realtid en notifiering om viktiga händelser, t.ex. om nya kommentarer eller bedömningar.

Campus-nättjänsten

Med hjälp av Campus nättjänsten förs själva utbildningens innehåll till nätverkets gemensamma informationsförråd där den kan publiceras vid behov eller göras tillgängligt för nätverkets partners. Med hjälp av Campus-nättjänsten kan utbildningsinnehåll skapas och utbytas flexibelt åt alla håll mellan parterna, vilket leder till att utbildningens kvalitet och inlärningsförutsättningarna kan förbättras och likriktas på ett landsomfattande plan. Förutom en gemensam databas har varje aktör en egen, skyddad sektion av Campus-databasen till sitt förfogande.

Egna gränssnitt för lärare och studerande

Via lärarens gränssnitt kan man till exampel skapa uppgifter åt de studerande, dela inlärningsmaterial, lämna respons och bedöma uppgifter. Studerandes gränssnitt är en modern miljö som liknar dagens sociala medier med sina egna profilsidor, var man lätt kan se studerandens studieframgång med hjälp av prestationer och vitsord. Den moderna miljön stöder inlärning och ökar växelverkan med parterna som deltar i inlärningsprocessen oberoende av tid och plats.

Kan integreras med befintliga system

Campus Pro -programhelheten kan användas som basprogram för hantering av antingen studerande eller utbildning, eller alternativt kan programmet integreras till läroanstaltens nuvarande system.

Leveransalternativ

Våra program kan levereras som en uthyrd SaaS-tjänst (Software-as-a-service), installerad på kundens egen server, eller som en hybridlösning av dessa alternativ. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.

Bekanta dig med våra produkter