Skip to main content

Lösningar för företag

Vi erbjuder ett heltäckande Campus Pro programpaket för företag och deras utbildningsbehov. Med vårt programpaket kan företaget administrera den målinriktade inlärningen och hela utbildningsprocessen. Paketet erbjuder utmärkta verktyg för att utbilda personalen och för att sprida kunskapen inom stora organisationer på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av våra digitala tjänster.

Läs mera

Bestämning kunskapsnivån och uppsättande av mål

Vårt program innehåller ett avancerat verktyg för att bestämma kunskapsnivån. På basen av kunskapskartläggningen framgår eventuella luckor i arbetstagarens kunskaper och klara mål kan sättas för att höja kunskapsnivån. Då arbetstagarens kunskapsnivå och målsättningar är kartlagda kan utbildningen systematiskt koncentreras till just det område där kunskapen behöver höjas.

Förbättra kunskaperna med hjälp av en online inlärningsmiljö

Tack vare Study@CampusPro e-inlärningsmiljön kan personalens utbildningsbehov hanteras smidigt och kostnadseffektivt genom att kombinera olika utbildningsstilar. Miljön erbjuder möjligheter till utbildning via nätet, självstudier och bland annat effektiv delning av information och material, även utanför organisationens gränser. Allt oberoende av tid eller plats. Dessutom fungerar miljön som ett kommunikationssystem i realtid.

Effektiv kommunikation

För att förbättra kommunikationen mellan inlärningsprocessens olika parter och aktörerna inom nätverket, har systemet en integrerad meddelandecentral. Tack vare den kan kommunikation mellan de olika intressentgrupperna höjas till en helt ny nivå.

Kunskapsuppföljning och att nå sina mål

Med de mångsidiga respons- och uppföljningsverktygen kan utbildaren enkelt följa med arbetstagarens framsteg och vid behov styra studierna åt rätt håll. Ett brett utbud av grafer och en studiedagbok illustrerar hur kunskaperna och färdigheterna har utvecklats från utgångsläget fram tills målsättningarna är uppnådda.

Leveransalternativ

Våra program kan levereras som en uthyrd SaaS-tjänst (Software-as-a-service), installerad på kundens egen server, eller som en hybridlösning av dessa alternativ. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.

Läs mera