Skip to main content

Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

By 24.8.202129 maaliskuun, 2023Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli

*Tämä artikkeli on lyhennelmä alkuperäisestä artikkelista, johon löydät linkin sivun lopusta

Sopro Online -harjoittelusovellusta pilotoitiin vuosien 2019–2021 aikana Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusten harjoitteluissa. Tulokset olivat kannustavia niin opiskelijoiden, ohjaajien kuin opettajienkin näkökulmasta, joten sovellus otettiin käyttöön Turun Ammattikorkeakoulussa Sun harkka -nimisenä.

Vanhoja paperisia lomakkeita ei opintojen harjoitteluihin enää kaivata. Kuitenkin uuden toimintatavan ja harjoittelusovelluksen kehittäminen sekä harjoitteluprosessin yhdenmukaistaminen suuressa ammattikorkeakoulussa on vaatinut paljon. On tarvittu sekä tiivistä yhteistyötä sovelluksen kehittäjän Rediteq Oy:n kanssa että vuoropuhelua eri  koulutusalojen opettajien ja asiantuntijoiden kesken.

Sopro Online -sovellus muokkautui Turun ammattikorkeakoululle sopivaksi

 

Sopro Online on helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus, joka toimii kaikilla päätelaitteilla: PC:llä, tabletilla ja älypuhelimella. Harjoitteluprosessin aikana sovellusta käyttävät opiskelijat, opettajat ja harjoittelunohjaajat. Sovellukseen kehitettiin rajapinnat opiskelijan HAKA-kirjautumiseen ja Peppi-opintotietojärjestelmään. Sovelluksessa on harjoitteluja tukevia toimintoja kuten arviointikeskustelutoiminto, jossa opiskelija, opettaja ja ohjaaja keskustelevat harjoittelujakson sekä opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisesta ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Keskusteluun voidaan liittää kuvia ja videoita, ja se voidaan käydä tarvittaessa myös sovellukseen integroidulla videoyhteydellä.

Opiskelijalle on annettu aktiivinen rooli mm. harjoittelujaksojen luomisessa, harjoittelupaikan valinnassa ja työtuntimerkinnöissä.  Lisäksi hän suunnittelee ja dokumentoi opintojaan sekä osallistuu arviointikeskusteluihin.  Opiskelija voi kirjoittaa oppimispäiväkirjaa sekä tuottaa muita ammatillista kasvua tukevia ja harjoitteluun liittyviä oppimistehtäviä.

Rediteq Oy:ssä yhteistyöprojekti koettiin mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi. Piloteista saatu palaute ja projektissa mukana olleiden henkilöiden positiivinen suhtautuminen kehitystyöhön sekä visio digitaalisesta palvelusta ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Yrityksellä on kokemusta koulutusalan ohjelmistoista useammalta vuosikymmeneltä, mutta sosiaali- terveysalan erityisluonteesta yritys on saanut arvokasta lisäkokemusta projektin aikana. Terveys ja hyvinvointi -sektorin opetuksessa haasteita tuo helppokäyttöisyyden yhdistäminen hoitotyön tarkkoihin vaatimuksiin, jotka perustuvat mm. hoitoturvallisuutta ylläpitäviin lakeihin. Tärkeää on, että sovellus on mukautuva ja täyttää alojen tiukatkin vaatimukset, mm.. tietosuojaan ja toimintojen ohjaavuuteen liittyen.

Digitaalisuus sujuvoittaa kaikkien työtä harjoitteluissa

 

Sosiaali- terveysalan koulutuksissa on merkittävä määrä ohjattua ja tarkasti säädeltyä harjoittelua. Opettajilla on tärkeä rooli harjoittelun ohjauksessa: opettajaa tarvitaan ohjausprosessin tukena. Tähän digitalisaatio on tuonut uusia mahdollisuuksia.

Turun ammattikorkeakoulussa on harjoittelun ohjauksessa ja harjoitteluprosessin hallinnassa käytetty paperisia lomakkeita ja sähköpostia tai puhelinta sekä verkkovideoneuvottelua yhteydenpitovälineenä aina 2020-luvulle saakka. Opetuksen ja ohjauksen siirtyminen yhä enemmän digitaaliseksi on tuonut paineita nykyaikaistaa ja joustavoittaa myös harjoitteluprosessia tinkimättä sen laadusta.

Tutkimuksissa digitaalinen toteutus on todettu tehokkaaksi tueksi opiskelijan ja opettajan välisessä harjoittelun ohjauksessa sekä opiskelijoiden kliinisten oppimistulosten ja kriittisen ajattelun edistämisessä. Opettajan pedagogisen ohjauksen laatua voidaan edistää mobiiliohjauksella ja samoin opiskelijan, ohjaajan ja opettajan välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.

Digitaalinen harjoittelunohjaussovellus kokoaa kaikki harjoittelut samaan paikkaan. Siten se mahdollistaa opettajalle opiskelijan ammatillisen kasvun seuraamisen harjoittelujen aikana koko koulutuksen ajan. Samalla myös opiskelijan oma reflektointitaito kehittyy, mikä mahdollistaa aikaisemmin opitun peilaamisen tulevaan ja oppimistavoitteiden syventämisen ja laajentamisen. Ohjaajan näkökulmasta taas mobiiliohjaus lisää harjoittelun arvioinnin vuorovaikutteisuutta.

Vuonna 2019 päätettiin aloittaa harjoittelusovelluksen kehittämistyö Terveys ja hyvinvointi -sektorilla yhdentoista koulutuksen harjoittelussa. Tarkoituksena oli löytää harjoitteluprosessin ja sen ohjauksen tueksi digitaalinen toteutustapa sekä löytää kumppani, jonka kanssa voitaisiin kehittää ammattikorkeakoulun tarpeisiin paras mahdollinen sovellus. Kehittämistyö oli luonteeltaan toiminnallista pilottien kautta etenevää työskentelyä, jossa palautetta käyttäjiltä kerättiin jatkuvasti ja harjoittelusovellusta päivitettiin tarpeen mukaisesti.

Digitaalinen harjoittelunohjaussovellus kokoaa kaikki
harjoittelut samaan paikkaan

Harjoittelusovellus helpotti kaikkien työtä

 

Kaikilta testivaiheen käyttäjäryhmiltä kerättiin palautetta vuosien 2019 ja 2020 aikana. Joukosta löytyi paljon tyytyväisiä käyttäjiä. Käyttäjänäkökulmasta hyvää oli mm. sovelluksen toimiminen kaikilla selaimilla ja laitteilla. Kaikissa vastaajaryhmissä oltiin myös tyytyväisiä siihen, että päästiin eroon papereista ja siihen, että kaikki löytyi samasta paikasta.

Ohjaajat kirjasivat paljon asioita avoimiin kysymyksiin ja esittivät monia myönteisiä ajatuksia sovelluksesta, vaikka se olikin vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Erityisesti haluttiin painottaa paperittomuuden hyötyä ja toimijoiden vastuun korostumista. Kiitosta saatiin myös opiskelijoiden vastuun lisääntymisestä harjoittelussa sekä harjoitteluprosessin läpinäkyvyydestä kaikille osapuolille.

Harjoittelusovellusta kehitetään edelleen palautteiden perusteella

 

Käyttäjät antoivat monipuolisesti palautetta sovelluksen käytettävyyden parantamiseksi. Esimerkiksi jotkut kokivat kirjautumisen lähetetyn linkin kautta hankalaksi ja halusivat käyttäjille erillisiä tunnuksia. Monia teknisiä seikkoja muokattiin jo pilotin aikana, ja sovellusta räätälöidään edelleen vastaamaan yhä paremmin käyttäjien toiveita. Sovellukseen kaivattiin esimerkiksi materiaalien tulostusmahdollisuutta, sillä työpaikat haluavat usein opiskelijan työvuorot näkyville tulosteena.

 

Sun harkka -sovellus otetaan käyttöön tiimityönä

 

Kun 2400 opiskelijaa ja 130 opettajaa ottaa uuden sovelluksen käyttöön asteittain, se tarkoittaa isoa muutosta harjoittelun ohjausprosessissa. Uuden prosessin tai välineen käyttöönoton olisi oltava suunniteltua, hallittua ja ohjeistettua sekä jatkuvasti arvioitua ja toimintaa korjaavaa. Keskeistä kevään 2021 aikana on ollut käyttöönoton suunnittelu ja konkretisointi eri tehtäviksi.

Harjoittelusovellus mahdollistaa harjoittelussa pedagogiikan kehittämisen ja opettajan roolin näkymisen. Opiskelijan vastuu, oma-aloitteisuus ja itsensä johtaminen omassa oppimisprosessissa tulee selkeämmin esille ja sitä vaaditaankin. Lisäksi harjoittelusovelluksessa on paljon mahdollisuuksia myös liittyen oppimisanalytiikkaan, jota hyödynnetään sosiaali- ja terveysalalla vielä liian vähän. Harjoittelu on merkittävä osa opiskelijan opintoja ja pidetyin kokonaisuus. Sun harkka -harjoittelusovellus lisää varmasti vielä harjoittelun merkitystä.

Koko artikkeli luettavissa Turku AMK:n Talk-sivustolla

Sopro Online on mobiili työkalu AMK-harjoittelujen dokumentointiin, ohjaukseen ja seurantaan!

Tutustu Sopro Onlineen