Skip to main content

Osaamisen kehittäminen

Sopro Online

Aseta tavoitteet, kartoita osaaminen, seuraa edistymistä ja kannusta palautteella! Kehittymissuunnitelman monipuoliset palaute- ja vuorovaikutustoiminnot tukevat oppimista tehokkaasti. Hyödynnä 360 asteen palautteita, kehityskommentteja ja keskustelutoimintoa.
Tee saavutetut tulokset näkyviksi!

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen

Tavoitteellisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti osaamistavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Tätä voidaan tehdä koko yrityksen osaamispääoman tasolla ja yksittäisen työntekijän osaamisen tasolla, sekä näiden tasojen välillä eli vaikkapa tietyn henkilöstöryhmän osaamisen tasolla. Järjestelmä sisältää työkalut kaikille näille päämäärille.

Jatkuva kehityskeskustelu on yksi ilmentymä tavoitteellisesta osaamisen kehittämisestä. Siinä tavoitteita asetetaan yksittäisen työntekijän työtehtävien ja työnkuvan muuttuessa, jolloin suunnittelua tehdään lyhyellä aikajänteellä. Yrityksen valmistautuessa tulevaisuuden osaamistarpeiden muutoksiin, suunnittelun aikaväli voi olla vuosia, tai jopa vuosikymmen.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla tapahtuu eri oppimispolkuja hyödyntäen. Käytössä mm. sähköiset oppimistehtävät, lähikoulutukset ja työssä oppiminen. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää ja edistymisestä annetaan jatkuvaa palautetta. Keskeinen työkalu tässä on työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittymissuunnitelmia voidaan luoda myös henkilöstöryhmittäin.

TARVITTAVAN OSAAMISEN MÄÄRITTELY YRITYKSEN TASOLLA

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota viedään eteenpäin mm. kehityskeskusteluilla

Puuttuvan osaamisen tunnistaminen yrityksen tasolla

Oppimispolkujen luominen, joilla osaamisvajeet täytetään

Osaamisen kehittäminen henkilötasolla eri oppimispolkuja hyödyntäen

Hälytykset osaamispuutteista

Kehittymissuunnitelma on tavoitteellisen osaamisen kehittämisen keskeinen työkalu

1

Työntekijälle luodaan kehittymissuunnitelma
2

Kehittymissuunnitelmaan valitaan tai luodaan työntekijän ajankohtaiset kehittymiskohteet
3

Kehittymissuunnitelma on dynaaminen. Muutoksia voidaan tehdään aina kun työnkuva tai työtehtävät muuttuvat. Kehittymiskohteita voidaan vaihtaa, kun tarpeet muuttuvat tai kun riittävä osaamisen on saavutettu
4

Kehittymiskohteisiin liittyy oppimistavoitteet, joiden lähtötaso voidaan kartoittaa siihen tarkoitetulla työkalulla. Lähtötasot tallennetaan, jolloin edistymistä voidaan seurata havainnollisilla graafeilla
5

Kehittymiskohteille voidaan kirjata tavoitteiden lisäksi oppimismahdollisuudet ja tavat, miten tavoitteisiin päästään. Verkko-oppimisympäristön oppimismahdollisuudet linkittyvät kehittymiskohteisiin

Kehittymissuunnitelman keskeiset ominaisuudet

1

Kehittymissuunnitelma on läpinäkyvä

eli kaikki sen tiedot ovat kaikkien kehittämiseen osallistuvien nähtävissä, sekä myös muutettavissa henkilön roolin mukaisesti
2

Kehittymissuunnitelma on vuorovaikutteinen,

mikä tukee palautteen antamista ja tehostaa oppimista
  • 360 asteen palautteen avulla yhdestä tai useammasta kehittymiskohteesta voidaan milloin tahansa pyytää palautetta. Palautetta voidaan pyytää keneltä tahansa, omilta kollegoilta, esimiehiltä, asiakkaan edustajilta jne. Ominaisuutta käytetään myös itsearvioinnin tekemiseen.
  • Kaikkien kehittämiseen osallistuvien käytössä on keskustelutoiminto, jolla voidaan keskustella kaikesta kehityskohteeseen liittyvästä. Keskustelua voidaan käydä myös yleisemmällä tasolla ja keskustelukumppanit voidaan tarvittaessa valita.
  • Keskustelutoiminnon lisäksi järjestelmässä on erityinen kehityskommentit ominaisuus, jolla kommentit saa tallennettua “pysyvästi” näkyviin.

360 asteen palautetta

Voit pyytää milloin tahansa

Voit pyytää keneltä tahansa: esimieheltä, kollegalta, asiakkailta jne.

Voit pyytää yhdestä tai useammasta kehittymiskohteesta samalla kertaa

Voit hyödyntää myös itsearvionnissa antamalla palautetta itsellesi