Skip to main content

Perehdytys on työsuhteen tärkein koulutus

By 2.9.201911 syyskuun, 2023Asiantuntija-artikkeli

 

Mitä nopeammin uusi työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi työyhteisöön ja valmistautuneeksi uusiin työtehtäviinsä, sitä nopeammin hänen on mahdollista antaa panoksensa yrityksen kokonaisvaltaiseen menestymiseen. Avaintekijänä tässä prosessissa on yrityksen perehdytyskoulutus ja uuden työntekijän kokemukset ensimmäisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina uudessa työssä. Uusien ja kausityöntekijöiden perehdytyksen lisäksi tulee muistaa ottaa huomioon myös kokeneiden työntekijöiden mahdolliset perehdytystarpeet, esimerkiksi aina työtehtävien muuttuessa.

Perehdytyksen laiminlyöminen tulee kalliiksi

Hyvin perehdytetty työntekijä on motivoitunut, viihtyy paremmin työssään, ja on valmiimpi sitoutumaan yritykseen. Tyytyväinen ja omistautunut työntekijä lisää osaltaan työpaikan positiivista ilmapiiriä, mikä heijastuu positiivisesti myös yrityksen työnantajaimagoon. Perehdytyksen laiminlyöminen tulee organisaatiolle kalliiksi. Huonosti toteutettu perehdytys näkyy suoraan työtuloksen heikossa laadussa, huonossa työilmapiirissä, ja jopa tapaturmien muodossa. Hyvin toteutettu rekrytointi voi mennä kokonaan hukkaan jos työntekijän perehdytys unohdetaan tai siihen ei panosteta riittävästi.

Uuden työntekijän perehdytys on syytä aloittaa heti ensimmäisestä päivästä työsuhteen alkaessa. Rekrytoitua ei ole varaa jättää oman onnensa nojaan odottelemaan ohjeita. Pahimmassa tapauksessa työsuhde päättyy heti alkuunsa, mikäli uusi työntekijä ei koe itseään tervetulleeksi työyhteisöön, eikä koe selviävänsä työtehtävistään ilman ohjausta, vaikka pätevyyttä riittäisikin.

Perehdytys on tärkeä osa työturvallisuutta

Huolellinen perehdytys on myös oleellinen osa työterveyttä ja –turvallisuutta. Perehdytyksen toteuttajan, yleensä lähimmän esimiehen, tehtävä ja velvollisuus on antaa uudelle työntekijälle riittävät valmiudet työvälineiden oikeaan käyttöön sekä työtehtävien suorittamiseen oikein, työterveyttä edistävällä tavalla. Perehdytyksen tärkeys työterveyden ylläpitämisessä korostuu erityisesti fyysisessä työssä, jossa puutteellinen ohjaus työtehtävien suorittamisessa johtaa nopeasti työtapaturmiin ja sairauslomiin.

Työsuojelulainsäädännössä on useita määräyksiä, jotka velvoittavat työnantajan työhön perehdytyksen järjestämiseen. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista, työtehtävien muuttuessa tai ennen uusien työvälineiden tai –menetelmien käyttöön ottamista. Työntekijälle on lain mukaan annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi, sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta on myös täydennettävä aina tarvittaessa.

Perehdytys on jatkuva prosessi

Työhön perehdytystä ei tule unohtaa myöhemmässäkään vaiheessa. Työtavat, työolot ja työn sisältö muuttuvat jatkuvasti, joten myös perehdytyksen on muututtava olosuhteita vastaavaksi. On myös osattava tunnistaa, mikäli työsuhteen alussa toteutetussa perehdytyksessä on ollut aukkoja, joiden korjaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perehdytys ja opastus ovat tärkeä osa henkilöstön osaamisen kehittämistä, ja prosessin tulisikin jatkua läpi työsuhteen.

Kokeneetkin työntekijät tarvitsevat tukea ja opetusta uudessa tilanteessa tai uusiin tehtäviin siirtyessään. Yrityksessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat toimintatapoihin ja työtehtäviin, eikä muutokseen sopeutumista ole koskaan syytä jättää työntekijän vastuulle. On hyvä muistaa, että myönteisetkin muutokset saattavat kuormittaa työntekijää.

Sähköinen perehdytys säästää aikaa ja parantaa tuloksia

Sähköisen perehdytyksen avulla yritys voi tehostaa työntekijöidensä perehdyttämistä uusiin työtehtäviin säästämällä aikaa ja luomalla perehdytyksestä työntekijälle mielekkään ja motivoivan prosessin. Perehdytyksen sähköistäminen säästää sekä työntekijän että esimiehen ylimääräiseltä paperityöltä, jolloin he voivat keskittyä lomakkeiden täyttämisen sijasta itse perehdytysprosessiin. Digiperehdytys tarjoaa perinteistä monipuolisempia mahdollisuuksia, ja siitä on helpompaa luoda työntekijälle kiinnostava ja motivoiva. Digiperehdytys voi sisältää videoita, tehtäviä ja äänitiedostoja, jotka tekevät prosessista kiinnostavamman ja mielekkäämmän.

Digiperehdytys antaa sekä työntekijälle että esimiehelle mahdollisuuden keskustella avoimesti odotuksista, kehittää tavoitteita sekä seurata prosessin edistymistä. Perehdytyksen digitaalisen seurannan avulla voidaan varmistaa, että työsuhteen tärkein koulutus tulee suoritettua ja sisäistettyä huolellisesti ja perinpohjaisesti.

Sähköinen perehdytys tarjoaa kaikille työntekijöille tasa-arvoisen perehdytysprosessin, ja lisää prosessin joustavuutta kun työntekijä voi suorittaa tarvittavia toimenpiteitä vaikka omalla älypuhelimellaan. Moni perehdytyksessä käsitelty asia tulee ajankohtaiseksi vasta viikkokausien päästä työsuhteen alusta. Digiperehdytys kulkee mukana älypuhelimessa, ja on saatavilla aina tarvittaessa. Sähköisen perehdytyksen tietojen päivittäminen sujuu myös helposti. Muutokset voidaan tehdä suoraan oppimisalustalle ja julkaista välittömästi. Näin voidaan varmistua, että työntekijällä on aina käsillään ajankohtaiset ohjeet ja kaikki tarvittava tuki työssään toimimiseen.

Miksi digiperehdytys kannattaa - Katso video!

Perehdytä henkilöstösi uusiin tehtäviin ja työtapoihin kätevästi ja kustannustehokkaasti alk. 29€/kk

Lue lisää