Skip to main content

Oppiminen siirtyy verkkoon

By 4.7.20193 toukokuun, 2022Asiantuntija-artikkeli

Teknologia kehittyy jatkuvasti valtavalla vauhdilla, ja tarjoaa lukemattomien uusien mahdollisuuksien lisäksi myös paljon uusia haasteita. Jatkuvasti muuttuva yhteiskunta ja murroksessa elävä työelämä luovat haasteita ja kehittämistarpeita työn tekemiselle ja organisoinnille.

Nykyajan haasteena jatkuva osaamisen kehittäminen

Pysyäkseen kehityksen mukana, organisaatioiden on kyettävä muuntautumaan ja sopeutumaan nopeasti jatkuviin muutoksiin. Tämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä organisaatiolta itseltään, että sen työntekijöiltä. Tietokoneiden hallitessa yhä enenevissä määrin yksinkertaisia ja toistuvia työtehtäviä, muuttuu työntekijöiden toimenkuva yhä monimutkaisemmaksi, ja henkilöstön korkean osaamistason merkitys korostuu entisestään. Työntekijöiden on kyettävä jatkuvasti oppimaan uutta ja soveltamaan oppimaansa muuttuvissa tilanteissa, sekä usein myös kyettävä toimimaan yhteisöllisesti globaaleissa ja monikulttuurisissa verkostoissa. Yrityksiltä tämä vaatii yhä enemmän joustavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa. Pelkällä yksilökohtaisella koulutuksella ei saavuteta työelämän monimuotoisten työtehtävien vaatimaa erityisosaamista. Asiantuntijuuden saavuttaminen edellyttää työntekijältä ja työyhteisöltä jaettua osaamista, tiedon tuottamista ja hallintaa, sekä monipuolisia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Tämän seurauksena koulutuksen siirtäminen työpaikan yhteisölliseen tieto- ja oppimisympäristöön sekä työssä oppimiseen on kehittynyt erityisen tärkeäksi. 

Verkko-oppimisen etuja

Oppiminen on siirtymässä verkkoon, ja verkkokoulutusjärjestelmien merkitys kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia hyödyntämään verkko-oppimisen tuomia mahdollisuuksia henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä, sillä verkko-oppimisen tuomat edut ovat ilmeiset. Seuraavaksi mainitut hyödyt ovat vain joitakin verkko-oppimisympäristön lukuisista eduista. Verkko-oppimisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja kehitys jatkuvaa.

Kustannussäästöt

Perinteiseen luentokoulutukseen verrattuna verkko-oppimista hyödyntämällä yritys säästää jopa 50 % koulutuskustannuksista. Alkuinvestoinnin jälkeen koulutuksen järjestämisestä verkossa ei aiheudu juuri lainkaan kuluja. Verkkokoulutuksen ansiosta huomattavaa säästöä syntyy myös kun voidaan leikata muun muassa matkakuluista, tilavuokrista, sekä kaikista fyysisistä opetusmateriaaleista. Verkossa koulutuksen järjestäminen on myös nopeampaa, ja kurssien päivittäminen ja uudelleen järjestäminen onnistuu huomattavasti vähemmällä vaivalla. Verkkokurssit mahdollistavat myös paljon suuremmat osallistujamäärät kuin rajallisessa tilassa tapahtuva koulutus. Kokonaisuudessaan koulutusten hallinta verkko-oppimisympäristössä säästää organisaatiolta huomattavasti arvokkaita resursseja.

Tehokkaampaa ajankäyttöä

Kiireinen työelämä tekee uusien asioiden ja toimintatapojen omaksumisesta erityisen haasteellista kun asiaan paneutumiseen on usein vain hyvin rajallinen määrä aikaa.  Verkkokoulutusmenetelmien on arvioitu vähentävän koulutusaikaa jopa 60 %. Verkko-oppimisympäristö luo mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen, minkä ansiosta osaamista on mahdollista kehittää tavoitteellisesti myös työtehtävien lomassa. Koulutuksen ei tarvitse enää tapahtua kaikille samanaikaisesti, vaan kukin voi oppia joustavasti työnsä ehdoilla. Verkko-oppiminen helpottaa myös eritasoisten työntekijöiden kouluttamista, kun kukin voi edetä joustavasti omaan tahtiinsa. Arvokasta työaikaa säästyy kun edistyneempien oppijoiden ei tarvitse tuhlata aikaansa turhaan toistoon. Työntekijöiden on mahdollista panostaa kunkin juuri niihin osa-alueisiin, joissa heillä on eniten kehitettävää. Verkko-opetus tukee siten myös yksilöllistä oppimista.

Mitattavia oppimistuloksia

Edistymisen havainnollistaminen ja oppimistulosten mitattavuus ovat myös eräs verkko-oppimisympäristölle tyypillinen etu. Tehokas osaamisen kehittäminen edellyttää selkeitä tuloksia, joiden pohjalta osaamista voidaan kehittää edelleen. Ilman selkeitä mitattavia oppimistuloksia on työlästä ja tehotonta arvioida, kuinka hyvin koulutus on onnistunut, ja kuinka tehokkaasti kehitystä on tapahtunut.  Verkko-oppimisympäristön ansiosta tarvittava data on helposti saatavilla, ja tulokset ovat mitattavissa luotettavasti.

Vuorovaikutteisuus tukee oppimista

Verkko-oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden sekä yksilölliseen että yhteisölliseen oppimiseen. Monipuolisten palaute- ja keskustelumahdollisuuksien, sekä esimerkiksi web-kameran avulla tapahtuvan live-opetuksen ansiosta työntekijät voivat kommunikoida kouluttajien ja kollegoiden kanssa. Yhteisöllisyyden tiedetään edistävän oppimista, ja parantavan oppimistuloksia. Eivätkä tiimin keskinäisen kommunikaation ja yhteistyön tuomat edut rajoitu pelkkään oppimisympäristöön.

Monipuoliset ja motivoivat oppimismenetelmät

Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa lukuisten erilaisten opetusmenetelmien käytön samassa koulutuksessa. Monipuoliset oppimistehtävät ja –menetelmät lisäävät motivaatiota ja tukevat oppimista. Esimerkiksi pelillistämiselementtien ja erilaisten saavutusten luominen verkko-oppimisympäristöön on helppoa, ja niistä saatu välitön palaute arvokasta sekä oppijalle, että organisaatiolle.

Pappas,C. 2013. Top 10 e-Learning Statistics for 2014 You Need To Know. eLearning Industry.
http://elearningindustry.com/top-10-e-learning-statistics-for-2014-you-need-to-know.

Edullinen suomalainen verkko-oppimisalusta
alkaen vain 29€/kk

Lue lisää