Skip to main content

Kehityskeskustelut herättävät vahvoja tunteita molempiin suuntiin. Parhaimmillaan kehityskeskustelut toimivat johtamisen työvälineenä ja tukevat arjen kommunikaatiota työyhteisöissä. Väärin ymmärrettynä ja epämääräisesti toteutettuina kehityskeskusteluista tulee sekä esimiehelle että työntekijälle taakka. Kehityskeskusteluissa onnistumiseen vaaditaan ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä.

Kehityskeskustelut ovat yritykselle tärkeä keino parantaa työntekijöiden ja esimiesten välistä vuorovaikutusta ja toisaalta kehittää yrityskulttuuria positiiviseen suuntaan keskustelevammaksi. Säännöllisesti ja järjestelmällisesti toteutettujen kehityskeskustelujen avulla voidaan vaikuttaa yrityksen toiminnan tehokkuuteen ja sitä kautta tulosten kasvuun.

Yrityksissä, joissa työntekijämäärä on suurehko, vaatii kehityskeskustelujen järjestäminen työkalua tuekseen, jotta ne tulevat järjestettyä säännöllisesti. Kiireisessä työtahdissa keskustelujen järjestäminen unohtuu helposti, jos aiheesta ei saa itselleen muistutusta. Toisaalta keskustelutilanteet saattavat muodostua tehottomiksi yksinpuhelutuokioiksi, jos kehityskeskustelussa ei käytetä tukena kehittymissuunnitelmaa tai muuta vastaavaa keskustelurunkoa.

Työkalu, jolla saa ryhtiä kehityskeskusteluihin

Rediteqin Sopro Online on selainpohjainen ohjelmisto, joka tukee yrityksen tavoitteellista tapaa huolehtia kehityskeskusteluista. Järjestelmä muistuttaa sekä työntekijää että esimiestä kehityskeskustelun ajankohtaisuudesta. Keskustelussa voidaan käyttää yleistä keskustelurunkoa tai työntekijän henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa, johon on kirjattu hänelle asetetut tavoitteet.

Sopro Online toimii kirjaamisen alustana kehityskeskusteluissa ja hyödyllisenä vuorovaikutuksen tehostamisen apuvälineenä. Kirjatut kommentit, palautteet ja arviot sekä yhteiset suunnitelmat työntekijän osaamisen kehittämisestä tallentuvat tietokantaan, josta niitä voidaan tarkastella jälkikäteen. Näkyvyys tietoihin on keskustelun kummallakin osapuolella. Helposti käyttöönotettavan Sopro Online -ohjelmiston avulla kehityskeskustelujen tulokset ja keskustelujen kehityskaari saadaan yrityksen toiminnan pysyväksi tueksi. Näin myös keskustelut johtavat käytännön tekoihin, ja vuorovaikutus paranee.

Lue lisää

Sopro Online – työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan ja johtamiseen

Ratkaisumme osaamisen kehittämiseen