Skip to main content

ESCO-luokitukset tarjoavat yrityksille oikotien osaamisten määrittelyyn

By 27.9.202128 syyskuun, 2021Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli

Henkilöstön osaaminen mahdollistaa yrityksen menestyksen ja on yhä useammin yrityksen tärkein pääoma. Osaamispääoman tai -tarpeiden kuvaaminen ja pelkkä sanoittaminen on lähes aina työlästä ja haastavaa. Osaamisen kuvaamiseen ja sanoittamiseen löytyy tänä päivänä apua EU:n kehittämästä ja ylläpitämästä ESCO-tietokannasta, joka sisältää noin 3000 ammattia tietoineen ja taitoineen. Valmiit monikieliset luokitukset tarjoavat sekä oikopolun että ohituskaistan osaamispääoman ja -tarpeiden kuvaamisessa.

Henkilöstön osaaminen on keskeinen yrityksen arvoon ja menestykseen vaikuttava tekijä. Tämä inhimillinen pääoma on monissa tapauksissa yrityksen tärkein menestystekijä. Pääoman sisältämän osaamisen tunnistaminen ja hallinta ei ole aina helppoa. Työelämä ja yritysten toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Osaamistarpeet muuttuvat ja kehittyvät ja pelkästään osaamisiin liittyvät käsitteet ja termit voivat olla vaikeita tunnistaa. Yrityksillä on vain rajalliset resurssit osaamisten tunnistamiseen ja luokitteluun, joten pelkästään alkuun pääseminen on hankalaa – hyvälle oikotielle osaamisten määrittelyyn on tarvetta.

Tarve osaamisen hallinnan parantamiseen voi nousta useammasta eri lähtökohdasta. Kyse voi olla yrityksen ydinosaamisen kirkastamisesta, jotta yritys tunnistaa ja pystyy keskittymään olennaiseen. Toisaalta yritys voi pyrkiä parantamaan henkilöstön koko osaamispotentiaalin hyödyntämistä. Joissain tapauksissa yrityksen tilanne vaatii vahvaa muutosjohtamista, jolloin joistakin osaamisista joudutaan luopumaan ja toisaalta on tarve hankkia uusia osaamisia. Olipa tulokulma mikä tahansa, osaamisten hallinta edellyttää yhteisiä käsitteitä ja sanastoa osaamisten tunnistamiseen. Joissakin yrityksissä vaatimuksena voi korostua myös monikielisyys.

Osaamisten määritteleminen ja sanoittaminen on tyypillisesti työlästä, varsinkin, jos se aloitetaan puhtaalta pöydältä. Pahimmillaan osaamiset voivat olla erittäin vaikeasti kuvattavia. Osaamiset voivat sisältää ns. hiljaista tietoa, jolloin osaamista kuvaavaa sanastoa ei tunneta. Osaamiset voivat liittyä yrityksen omaan tuotekehitykseen ja sisäisiin prosesseihin, jolloin niistä ei edes tiedetä yrityksen ulkopuolella. Kaikki tapaukset eivät onneksi ole näin haastavia. Käytännössä kaikissa yrityksissä merkittävä osa osaamisista ovat yleisesti tunnettuja. Osaamisia määriteltäessä kannattaakin yleensä lähteä liikkeelle sellaisista, joihin löytyy valmiita luokituksia. Mentäessä syvemmälle ja edettäessä erikoisosaamisiin, voidaan monessa tapauksessa huomata, että yrityksen erikoisosaamiseenkin löytyy, ainakin osittain, valmiita käsitteitä ja sanastoa, vaikka niiden löytäminen voi ensialkuun olla haastavaa. Olennaista on, että käytössä on riittävän laaja luokitustietokanta, josta hakemiseen on hyvät työkalut. Kun nämä yleiset osaamisluokitukset on hyödynnetty, jää jäljelle nyt jo murto-osaan pienentynyt joukko yrityskohtaisia osaamisia. Näiden hallinta onkin sitten jo paljon helpompaa, vaikka sitten itse keksityillä käsitteillä.

Osaamisten määrittelyssä voidaan hyödyntää EU:n komission ylläpitämää ESCO-portaalia, joka sisältää kuvaukset noin 3000 ammatista ja noin 350 tuhatta niihin liittyvää ammattinimikettä. ESCO:n taitojen ja osaamisten luokitukseen on kuvattu noin 14 000 osaamista. ESCO-portaalin valmiit ammatti- ja osaamisluokitukset voivat nopeuttaa merkittävästi yrityksen osaamiskokonaisuuden määrittelyä. Ne tarjoavat yritykselle valmiit käsitteet ja mahdollisuuden kuvauksiin organisaatiolle kriittisistä ja vähemmän kriittisistä osaamisista. Kun nämä kuvataan yrityksen osaamiskartassa, on yrityksen helpompi muodostaa yhteinen ymmärrys yrityksen kannalta olennaisista tiedoista ja taidoista.

Osaamisten määrittelyn jälkeen yritys voi hyödyntää mallinnettua osaamiskarttaa monilla tavoilla. Osaamisluokitus tai -kartta voi kuvata tavoiteosaamista tai olemassa olevaa osaamista. Luotuja osaamisluokituksia käytetään mm. osaamiskartoituksissa. Nämä voidaan toteuttaa niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Kartoitusten pohjalta voidaan rakentaa osaamiskarttoja ja –profiileja, jotka tuovat yrityksen osaamiset näkyväksi sekä organisaatiolle, sen tiimeille kuin yksilöillekin. Osaamiskartan avulla on helppo hahmottaa muun muassa kokonaan puuttuva osaaminen, tai liian harvan henkilön hallussa oleva osaaminen. Tämä voidaan ratkaista muun muassa tarjoamalla henkilöstölle lisäkoulutusta tai rekrytoimalla uusia työntekijöitä.

Järjestelmämme uusin versio tukee ESCO-luokituksia

Henkilöstön osaaminen on usein yrityksen tärkein resurssi. Jotta yritys kykenee pitämään huolta tärkeimmästä resurssistaan, on sen panostettava osaamisen hallintaan. Järjestelmämme uusin versio tukee ESCO-luokituksia. Luokituksia voidaan hyödyntää mm. osaamiskartoituksissa ja osaamistavoitteiden määrittelyssä. Valmiit osaamisluokitukset sekä säästävät aikaa, että tarjoavat monikielisyyden ja EU-tason yhteensopivuuden. Valmiiden osaamisluokitusten päälle ja rinnalle yritykset voivat luonnollisesti lisätä omia erityisosaamisiaan. Nollasta ei minkään yrityksen kannata työtä enää aloittaa.

Sähköisiä työvälineitä hyödyntämällä organisaation koulutukset ja tiedon jakaminen hoituvat helposti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää